תנאי שימוש

עדכון אחרון: יולי 2023

ש.ס שלם בניה ואיכות בע"מ [513833194 (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מספקת את אתר זה (להלן: "האתר") המאפשר למבקרים ללמוד על אודות החברה, מוצריה ושירותיה וליצור קשר עם החברה (להלן: "השירותים"). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את האופן בו תתבצע גישה לאתר ולשירותים וכן את האופן שבו ייעשה בהם השימוש. מדיניות הפרטיות שלנו, המפורסמת ב-[מדיניות הפרטיות], מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידינו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). המונח "את/ה"/"הנך", הוא כל מבקר/ת באתר ו/או כל מי שמשתמש/ת בשירותים, לפי העניין. לכל שאלה או בקשה הנוגעת לתנאי שימוש אלה, אנא צרו קשר בכתובת [Office@sshalem.co.il].

אנא קרא/י את תנאי השימוש בעיון. שימושך באתר מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון כאמור יהיה בתוקף מהמועד הקבוע כפי שפורסם באתר. המשך שימושך באתר או בשירותים לאחר עדכון כלשהו לתנאי שימוש אלה מהווה הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 1. שימוש באתר ובשירותים
 1. הנך רשאי/ת להשתמש באתר ובשירותים, באופן שאינו בלעדי, בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. גישה לאתר ו/או לשירותים מותרת רק לשימוש אישי, בהתאם לתנאי השימוש ולכל תנאים או הגבלות הקשורות באתר ו/או בשירותים. כל שימוש אחר באתר ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים למטרות מסחריות.
 1. השימוש באתר ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים אם השימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב/ת כי: (א) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ב) כל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין. 
 1. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האתר ו/או השירותים.
 1. תוכן
 1. תכנים שונים עשויים להיות זמינים עבורך באמצעות השירותים, לרבות צילומי וידאו, הקלטות כל וקטעי טקסט, וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל (להלן: "תוכן"). כמו כן, האתר ו/או השירותים עשויים לאפשר לך לשלוח לנו תוכן מסוים, לרבות באמצעות אפשרות יצירת קשר עם החברה (להלן: "תוכן המשתמש"). 
 1. הנך אחראי/ת באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר תספק/י לנו בקשר עם השירותים. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת שתוכן משתמש עומד בכל הוראות הדין, שאת/ה מחזיק/ה בכל הזכויות הנדרשות בכדי לשלוח את תוכן המשתמש באמצעות האתר ו/או השירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. 
 1. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית על הדיוק, הנכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי כל תוכן, ואנחנו דוחים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש. אף על פי שמשתמשי השירותים מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול/ה להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר/ת בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת.
 1. מגבלות תוכן משתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב/ת שלא לשלוח תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, טורדני או בלתי הולם, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות השירותים ו/או באתר; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאת/ה מאמין/ה, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו, חומר בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמיתיים ובין אם לאו); (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת. 
 1. מגבלות שימוש. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע ו/או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים בשירותים. את/ה מתחייב/ת כי את/ה (ו/או מי מטעמך) לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה/י, תערוך/תערכי, תעתיק/י, תשאב/י מידע, תעניק/י רישיון משנה, תתרגם/י, תמכור/תמכרי, תבצע/י פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק/י או תרכיב/י מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה/י לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב/י את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה/י כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה; (4) תשתמש/י בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; (5) תתחזה/י לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור/תמסרי תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה/תעלי לאתר, תעביר/י, תשלח/י או תשדר/י כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה/י שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף/תאספי או תאגור/תאגרי מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ/י דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים בשירותים; או (7) תעשה/תעשי כל שימוש בשירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.
 1. קניין רוחני.
 1. האתר, השירותים, לרבות התכנים המוצעים במסגרת השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר, בתוכן וברעיון העומד ביסוד השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת בשירותים הייחודים או הבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר ו/או בשירותים או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 
 1. תוכן המשתמש שאת/ה שולח/ת בעת השימוש באתר ו/או בשירותים הוא רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הן שלך. בשליחה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם האתר ו/או השירותים, את/ה מעניק/ה לחברה, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, לשימוש, להעתקה, להפצה, לשידור, לשינוי, וליצירת יצירות נגזרות של תוכן משתמש כאמור, עבור מתן השירותים, לצרכינו (העסקיים) הפנימיים, ו/או כפי שמפורט במדיניות הפרטיות. 
 1. הגבלת אחריות
 1. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לשירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם או לתיאורם של התכנים המוצעים במסגרת השירותים. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש בשירותים ו/או הסתמכות על כל תוכן המוצע באמצעותם. הנך מתחייב/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך ואת/ה מסכים/ה, כי השימוש בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE), בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים לצרכיך. 
 1. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של השירותים ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות השירותים ו/או שהתוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.
 1. בכפוף לכל דין, החברה דוחה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי דין, ואינה מתחייבת כי השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע/ת לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 1. בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או מי מטעמה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירותים, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן מידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. במידה המרבית המותרת על פי דין, החבות הכוללת והמצטברת של החברה במסגרת תנאי שימוש אלו לא תעלה על מאה ש"ח (100₪).
 1. מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לסיכונים הכרוכים בכך ואת/ה פוטר/ת את החברה מכל אחריות לכך. 
 1. שיפוי. הנך מתחייב/ת לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך בשירותים. בהתאם, הנך מסכים/ה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג'), הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו את/ה כפוף/ה; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו את/ה אחראי/ת על פי כל דין.
 1. קישורים. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שיווקיים שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחותך בלבד, אין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 1. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בתנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש בשירותים והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי/ת להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, את/ה מסכים/ה שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.
לפרטים נוספים
השאירו פרטים
דילוג לתוכן